csende
Arrow
Arrow
NÁVES OBCE - typický pohled na centrum obce
Slider

Ohlédnutí za pětistými oslavami

Ohlédnutí za pětistými oslavami

15. září 2018 proběhly Oslavy 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz. Následující řádky stručně připomínají, jak oslavy probíhaly a co po nich zůstalo. 

Oslavy tohoto významného výročí inicioval a posléze koordinoval spolek SKV Příbraz ve spolupráci s obecním zastupitelstvem. Zástupcům spolku v čele s Pavlem Koudelkou, šéfem celé akce, patří velké poděkování. 

Oslavy se konaly v srdci obce, na návsi a přilehlém okolí. Přesný počet účastníků není možné zjistit, neprobíhala žádná registrace apod., ale odhadujeme zhruba 300 návštěvníků z řad místních obyvatel, jejich širších rodinných kruhů vč. pamětníků a dalších příznivců obce.

Fotografickou dokumentaci celé akce je možné si prohlédnout na těchto odkazech
Foto od Vladislava Sochny a Foto od Pavla Šmída.

Mezi další výstupy z oslav obce patří:

  • Znak a prapor obce

  • Druhé vydání knihy „Příbraz, vesnička odkud pocházím“ (podrobněji viz níže)

  • Výtah z historie obce, který chceme ještě propojit se sekcí Historie na webu obce a popř. jím pojednání doplnit.

  • Digitalizované fotografie z výstavy (pokud to umožnili majitelé fotografií) - zde

Program oslav 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz byl následující:

10:00                   slavnostní zahájení, na návsi (starosta obce)
10:10                   seznámení s programem oslav, na návsi (Koudelka)
10:15                   krátký průřez historií obce, na návsi (Tichavová)
10:25                   představení praporu a znaku obce, na návsi (vlajkonošové)
10:30                   vznik a návrh praporu a znaku, na návsi (Fojtík)
10:45                   požehnání praporu a znaku obce, na návsi (Valsová)
11:00                   zasazení památné lípy, před kostelem (starosta a ostatní občané)
11:10                   položení věnce k pomníku, před kostelem (starosta)
11:15                   slavnostní mše, kostel (Valsová)
12:00-13:00        polední přestávka
13:00                   vystoupení dechové kapely Božejáci, na návsi (Božejáci)
14:00                   povídání o básníkovi K. Šelepovi, přednesení jeho básní, na návsi (Fryš, Jágr)
14:15                   vystoupení dechové kapely Božejáci - pokračování
15:00                   trialové vystoupení Ridewheel teamu, na návsi (Jan Šmíd)
15:15                   vystoupení dechové kapely Božejáci - pokračování
16:30                   ukázka hasičské techniky, za hasičárnou (hasiči)
18:00-22:00        taneční zábava s kapelou Klaret, na návsi (Klaret)

Po celý den probíhal na návsi řemeslný jarmark (celkem šest stánků, u třech měly zejména děti možnost si vyzkoušet něco z řemeslné výroby), výstava fotografií mapující historii a život v obci až do současnosti a v prodeji byla kniha „Příbraz, vesnička odkud pocházím“. 

U místní hasičárny pak měli připravené občerstvení a ukázky ze své činnosti spolky dobrovolných hasičů a spolek myslivecký.

V centru slavností bylo po celý den také k dispozici občerstvení.
V odpoledních hodinách během vystoupení dechové kapely Božejáci byl pro děti připraven doprovodný program na hrázi návesního rybníka. Měly možnost vyzkoušet si např. drátkování, výrobu knoflíků z hlíny, nebo si mohly zahrát tradiční hru kuličky.

Vydání knihy „Příbraz, vesnička odkud pocházím.“

U příležitosti významného výročí obce jsme se rozhodli připravit druhé vydání knihy sepsané místním rodákem Františkem Jílkem, jejíž první vydání bylo již delší dobu rozebrané.
Díky získané dotaci jsme mohli knihu připravit v profesionální sazbě, opravit faktické chyby z prvního vydání (opravy z velké části připravit ještě sám autor za svého života) a kniha prošla také významnou jazykovou a editorskou úpravou. Titulní strana byla nově opatřena znakem obce, který vznikl u příležitosti výročí. Domníváme se, že díky těmto úpravám kniha získala úpravu, kterou si zaslouží, a je důstojnou připomínkou historie obce Příbraz.
Vydání by nebylo možné bez souhlasu dědiček autorských práv, kterým děkujeme za spolupráci i v knize samotné.
O knihu byl už na samotných oslavách velký zájem a dále je k dispozici na OÚ Příbraz.

Zhodnocení průběhu oslav
Při tvorbě koncepce celé akce jsme vycházeli jednak ze zkušeností okolních obcí s pořádáním podobných oslav, jednak z našich představ o tom, jaké oslavy chceme mít. Snažili jsme se, abychom nabídli program všem věkovým kategoriím a aby si své v průběhu celého dne našli lidé různého zaměření. Domníváme se, že se nám to podařilo, oslavy byly ze strany návštěvníků velmi dobře hodnoceny.

Z věcí, které by bylo možné při pořádání podobné akce udělat lépe, uvádíme:

  • Nalezení sponzorů oslav – umožnilo by uspořit prostředky z obecního rozpočtu

  • Mediální pokrytí akce – o oslavách jsme informovali pouze formou plakátů (v okolních obcích) a osobních pozvánek (obyvatelé Příbraze), mediální pokrytí akce nebylo nijak řešeno. Vydání tiskové zprávy před konáním akce by mohlo pomoci propagaci obce

  • Dětský program – umístění dětského programu mimo centrum dalších aktivit (na hrázi návesního rybníka) způsobilo, že nebyl příliš využíván.

Poděkování za důstojný průběh oslav patří zejména:

- Spolku SKV Příbraz za iniciaci a přípravu oslav, zejména pak Pavlu Koudelkovi jako šéfovi akce a přípravnému týmu ve složení Marcela Šmídová, Barbora Tichavová, Igor Macháček, Martin Jančura, Jiří Němec, Jiří Šetka
- Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu oslav
- Zastupitelstvu obce za finanční podporu oslav z rozpočtu obce
- Dědičkám autorských práv ke knize „Příbraz, vesnička odkud pocházím“ JUDr. Haně Kárové a Mgr. Aleně Krýlové za umožnění druhého vydání
- Jaromilu Ledeckému za obětavou pomoc s vazbou knihy v šibeničním termínu
- Mgr. Pavlu Fojtíkovi za návrh obecního znaku a praporu a pomoc s jejich uvedením v život
- Spolku dobrovolných hasičů a Mysliveckému spolku za přípravu doprovodného programu oslav
- Několika desítkám obyvatel, kteří se aktivně zapojili do příprav a realizace oslav
- a mnoha desítkám návštěvníků oslav samotných, bez kterých by se celá akce nemohla vydařit.

Děkujeme! 

500 let obce Příbraz - sobota 15. září 2018

Aktuálně:

Ohlédnutí za pětistými oslavami


Foto od Vladislava Sochny a Foto od Pavla Šmída.

 

 původní informace ....

V letošním roce uplyne 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz, přijměte pozvání na oslavy tohoto významného výročí.

sobota 15. září 2018 od 10.00 hodin

 Program oslav 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz:

10:00 – slavnostní zahájení ,na návsi (starosta obce)
10:10 – seznámení s programem oslav,na návsi (Koudelka)
10:15 – krátký průřez historií obce,na návsi (Tichavová)
10:25 – představení praporu a znaku obce,na návsi (vlajkonošové)
10:30 – vznik a návrh praporu a znaku,na návsi (Fojtík)
10:45 – požehnání praporu a znaku obce,na návsi (Valsová)
11:00 – zasazení památné lípy,před kostelem (starosta a ostatní občané)
11:10 – položení věnce k pomníku,před kostelem (starosta)
11:15 – slavnostní mše,kostel (Valsová)
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – vystoupení dechové kapely Božejáci,na návsi (Božejáci)
14:00 – povídání o básníkovi K.Šelepovi,přednesení jeho básně,na návsi (Fryš,Jágr)
14:15 - vystoupení dechové kapely Božejáci,na návsi (Božejáci)
15:00 – trialové vystoupení Ridewheel teamu,na návsi (Jan Šmíd)
15:15 - vystoupení dechové kapely Božejáci,na návsi (Božejáci)
16:30 – ukázka hasičské techniky,za hasičárnou (hasiči)
18:00 – 22:00 – taneční zábava hraje Klaret,na návsi (Klaret)

Po celý den bude na návsi probíhat řemesnický jarmark,dětský koutek,výstava fotografií, prodej drobných upomínkových předmětů,prodej knihy o obci, myslivecký a hasičský koutek.
Po celý den bude zajištěno občerstvení.

 Pozvěte své rodiny a přátele, kteří mají Příbraz rádi a chtějí s námi toto jubileum oslavit.

Těšíme se na vás.
OÚ Příbraz a SKV Příbraz z. s.


Oprava místních komunikací v obci

Obecní úřad Příbraz oznamuje, že na opravu místních komunikací v obci (u Maxů rybníka, do Březinek, k Pikhartům a u strážské čekárny) byla uzavřena smlouva s firmou SWIETELSKY. 3.9.2015 bylo předáno staveniště. Realizace se předpokládá do konce října.

Památky

Příbraz je obec s poměrně vysokým podílem historicky a architektonicky hodnotných objektů na celkovém objemu stavebního fondu. Tato zřejmá skutečnost vedla k prohlášení obce za vesnickou památkovou zónu na základě podrobného stavebně historického průzkumu zpracovaného v roce 1985, která je archivována v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích.
Návrh památkové zóny byl zpracován podle metodických pokynů SÍPPOP z r. 1983, obsahuje textovou a grafickou část a fotografickou přílohu. Veškeré zjištěné skutečnosti se vztahují k datu 06/1986.

Obec leží v rovinaté a bažinaté krajině, v turisticky atraktivní oblasti a je středověkého založení, původně náves s návsí protáhlého tvaru, v průběhu 18. a 19. stol. částečně zastavěnou. Základní parcelace zahrnovala 14 velkých usedlostí. Zástavba obce je velmi různorodá co do stáří, typu i rozsahu jednotlivých usedlostí. Jde v celém rozsahu o zděné stavby, které v průběhu 19. století zcela nahradily původní dřevěné budovy. Nejvýraznějším solitérním typem je zde trojboká, přlp. trojstranná nebo paralelní usedlost se Štítovou orientací, která však zaniká v téměř chaotické, ale malebné drobné chalupnické zástavbě. Nynější památková hodnota obce spočívá proto spíše v množství dílčích malebných zákoutí a řadě drobných, po architektonické stránce ucelených partií vysoké estetické úrovně.

Hranice Vesnické památkové zóny je vyznačena v grafické příloze současně s památkovým vyhodnocením sídla.

Objekty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
usedlost čp. 12
usedlost čp. 19

Objekty navržené k ochraně:
viz. grafická část (mapa)

thumb vpz 2500

Husův sbor

Jedná se o kapli Církve československé husitské. Československá církev byla založená v r. 1920 a vykazuje 2 farní obce v Jindřichově Hradci a to Příbraz a Suchdol nad Lužnici.Výstavba objektu byla v roce 1925 a poslední úpravy v roce 1966.

Trochu z historie:
Pod hrází rybníka "Havlíků", stála až do roku 1911 dřevěná zvonice před domem č.25 (u Pivců). V ní byla umístěna socha sv. Jana, dar města Stráže z roku 1728. V roce 1897 nechala majitelka domu č.25 Pivcová v místě staré zvonice postavit malou kapličku a do ní umístit sochu sv. Jana. Stará zvonice byla později stržena a její model byl uschován v kabinetu školy.
V roce 1910 bylo usneseno postavit novou budovu kaple, která by nahradila původní zvonici. Probíhaly penežní sbírky (hr. Thum daroval dříví a materiál ze zbourané cihelny, hr. Černín daroval stav. materiál, pan F. Štícha č. 18 majitel cihelny věnoval "patentní" tašky. Stavbu řídil pan Cháb - polír a domkář z Příbraze. Na stavbě se pracovalo až do první světové války.Kaple měla být zasvěcena sv. Václavu.

V roce 1924-25 je kaple stále ještě rozestavěná a nedokončená. Nebyly peníze ani nálada a uvažovalo se o přestavbě na spolkovou místnost. Řešení se ovšem našlo, když začla vnikat československá církev, která přisla s návrhem, že kapli postaví. Po složitých jednáních byla kaple dostavěna v roce 1925. Otevření kaple proběhlo 8.11.1925.

Celková plocha činní 83.20 m2.
Míst k sezeni 120 a na stání 70.

Kotakt: Mgr. Jana Menšíková, farářka Církve československé husitské, Kostelní 188/I, Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 219 (středa)

thumb kaple1thumb kaple

Historie

V celé oblasti Jindřichohradecka se původně prostíraly neprostupné močály a pralesy, které se táhly z okolí Poličky na jih a jihovýchod a končily u dolnorakouského toku Dunaje.
Ještě ve 13. století bylo mnoho území označováno kronikáři jako místa pustá. Chudá půda a nevlídné podnebí bylo příčinou toho, že se v této oblasti nevyskytují téměř žádné stopy starověkého a předslovanského osídlení.
V pozdější době tvořily pohraniční hvozdy, močály a blata přirozenou ochranu proti nepříteli. Pozůstatkem tehdejších blat a močálů jsou dnešní borkoviště (rašeliniště) za obcí Příbraz.

První zmínka lidského života v oblasti kolem Stráže a okolí pochází již z dob, než vyrostly pohraniční lesy. Je to část mlatu z břidlice z doby novokamenné před rokem 1200 před naším letopočtem u Stráže nad Než..

Nejstarší zmínka o obci Příbraz pochází z r. 1518, ves je však podstatně staršího založení. Prvotní jméno bylo Příběraz = Priberadův dvůr.
Celá oblast byla kolonizována koncem 12. století na sklonku vlády Přemyslovců, kdy do této části Čech zasáhla vnitřní kolonizace ze severu z Benešovska. Druhá kolonizační vlna přichází počátkem 13. století tentokrát z jihovýchodního Vitorazska (území kolem Chlumu u Třeboně) zabraného Rakušany. Příbraz byla zřejmě už od konce 14. století v držení pánů z Hradce a součástí strážského panství (Stráž, Plavsko, Příbraz, Libořezy, Mníšek, Pístina a Vydří).
V nejstarším dochovaném Urbáři panství Strážského z roku 1579 se poprvé objevují jména a počty osadníků:
Vondra Janák, Jan Valšov, Matěj Mašek, Tomeš, Kašpar, Tomáš Korytan, Vaněk Pivcův, Jan Punda, Florián, Barbora Vondrová, Jíra Nedvěd, Jíra Koudelkův, Jan Prnocha, Vítek Vohnatkův.
Nejstaršími osadníky Przybras dle Urbářů a Berní Ruly jsou jména Kolář, Kříž, Hertaus, Vach, Šrámek, Novotný, Marýška, Pivetz, Průcha, Talián, později pak Janák, Punda, Koudelků, Matějka, Prnocha.

V průběhu 16. století změnila Stráž několikrát svého majitele, až ji v r. 1577 kupuje na radu Jakuba Krčína v souvislosti s výstavbou rybníka Rožmberka a Nové Řeky Vilém z Rožmberka. Po jeho smrti zdědil panství v r. 1592 Petr Vok z Rožmberka, který je vlastní až do r. 1596, kdy větší část včetně Příbraze prodává Adamovi z Hradce. Ten vzápětí umírá a jeho syn a dědic přenechává Stráž své sestře Lucii Otýlii provdané Slavatové. Jejím prostřednictvím přechází panství do držení rodu Slavatů do r. 1693, kdy se dědičkou stává Anna Lucie Slavatová provdaná za Vratislava Adolfa ze Štenberka. Od Štenberků získávají Stráž v r. 1715 Černínové, kteří ji v r. 1735 prodávají Janu Josefu Jungwirtovi. Dalšími vlastníky jsou 1752-1796 Prosper hrabě z Berchtoldů, 1796-1811 páni z Lilienbornu a 1811-1908 svobodní páni z Leonhardi.

Samotná obec se pravděpodobně od doby svého založení až do konce 18. století příliš nezměnila. Berní rula z r. 1654 registruje ve vsi 14 sedláků, 2 chalupníky a 5 zahradníků. Tomuto složení odpovídá i záznam v Tereziánském katastru z r. 1757, který uvádí 14 sedláků, 3 chalupníky a 8 bezzemků.

K pozvolnému posunu směrem k drobnému zemědělskému podnikání dochází až po zavedení výkupu z robotních povinností koncem 18. století a v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby, konkrétně cihelen v blízkém okolí.
Mapa stabilního katastru z r. 1827 už zachycuje větší počet drobných hospodářství zejména v centru obce.

I během 19. století probíhá vývoj lineárně, bez převratných změn.V polovině 19. století má Příbraz 596 obyvatel a 73 domů a tento počet se rovnoměrně zvětšuje až na 743 obyvatel a 94 domů v roce 1900.

První kroniku v obci zavedl řídící učitel Novotný. Tato kronika byla založena na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 11.1.1922 a zachycuje události od roku 1921 až do roku 1938 (období okupace a poválečná léta až do roku 1964 byla zpětně doplněna podle vzpomínek pamětníků). Chronologický sled těchto událostí se uvádí v tomto výpisu: K obci patří osady Prohánidla, Hutě a Bažantnice.
Podle posledního sčítání v roce 1921 bylo ve vsi 105 popisných čísel, 622 osob české národnosti, 419 katolíků, 4 evangelíci, 2 vyznání československého, 117 bez vyznání. Starostou byl František Beránek, domkář čp. 40, náměstkem byl Ferd. Štícha čp. 18.

V obci je trojtřídní škola, která byla dostavěna v roce 1897, dále Lidová záložka (Reifeisenka), umístěná v domě čp. 8-Řehoř Boček,kde se říkalo u Šrámků. Byl zde Sbor dobrovolných hasičů, místní odbočka Jednoty Pošumavské, několik politických spolků a svépomocný spolek dobytkářský.
V roce 1921 založena Místní knihovna - poč. stav knih 83.
V obci byli dříve i průmyslové závody a to:
Dvě cihelny a na Hutích továrna na rašelinu a stelivo, dále Panská cihelna s kruhovou pecí a komínem vysokým 35m (poblíž čp. 38). V roce 1912 zanikla, protože majitel hrabě Thun cihlářství nerozuměl.
V roce 1921 se uskutečnilo autobusové spojení J.Hradec-Stráž, Třeboň - zastávka byla ve Lhotě (2km od obce).
V roce 1922 byla zřízena Místní požární pojišťovna, předsedou se stal Fr. Průcha rol. čp.23, jednatelem je p. Šenfeld, rol. čp. 19.
24.9.1922 sloužena čsl. církve, pokřtěny byly první tři děti.
V roce 1923 se domky čp. 21 a 56 (bývalá školní budova) upravují na hospodu pí. Julie Bočkové - říkalo se tam "u Julky".

Pod hrází rybníka "Havlíků" stála až do roku 1911 dřevěná zvonice před domem čp.25 (u Pivců). V ní byla umístěna socha sv. Jana, dar města Stráže z roku 1728. V roce 1897 nechala majitelka domu čp.25 Pivcová v místě staré zvonice postavit malou kapličku a do ní umístit sochu sv. Jana. Stará zvonice byla později stržena a její model byl uschován v kabinetu školy.
V roce 1910 bylo usneseno postavit novou budovu kaple, která by nahradila původní zvonici. Probíhaly penežní sbírky (hr. Thum daroval dříví a materiál ze zbourané cihelny, hr. Černín daroval stav. materiál, pan F. Štícha čp. 18 majitel cihelny věnoval "patentní" tašky. Stavbu řídil pan Cháb - polír a domkář z Příbraze. Na stavbě se pracovalo až do první světové války.Kaple měla být zasvěcena sv. Václavu.

V roce 1924-25 je kaple stále ještě rozestavěná a nedokončená. Nebyly peníze ani nálada a uvažovalo se o přestavbě na spolkovou místnost. Řešení se ovšem našlo, když začala vznikat československá církev, která přisla s návrhem, že kapli postaví. Po složitých jednáních byla kaple dostavěna v roce 1925. Otevření kaple proběhlo 8.11.1925.
6 . července 1925 byla první pouť v Příbrazi po válce.
V roce 1926 - ustaveno elektr. družstvo.
26.9.1926 byla místnímu hasičskému sboru předána "hasičská schráň". Tenkrát to ještě byla ruční hasičská stříkačka.
V roce 1927 - První elektrifikace v hostinci paní Bočkové (dynamo s benz. motorem).
V roce 1928 - krutá zima až -40°C a 1m sněhu.
V roce 1930 - byla koupena motorová stříkačka pro hasičský sbor ve velké soutěži - vyhrála firma Smejkal Slatiňany - stála 26 000,- Kč.
V roce 1938 - vedení kroniky na dlouhou dobu přerušeno a pokračovalo se až někdy v 60. letech. Kronika se zpětně doplnila podle vzpomínek pamětníků.

Současný stav obce odpovídá relativně klidnému historickému vývoji, bez převratných změn a zvratů, které by radikálně ovlivnily život vesnice a dotkly se její historické podstaty.

Zdroj informací: Kronika obce, Oddělení památkové péče MěÚ Jindřichův Hradec

Katastrální mapa z r. 1827

thumb mapa 1827

Müllerova mapa Čech z let 1712-1717 - měřítko cca. 1:132 000

thumb mapa cr 1712-1717 2000

Fotky centra obce z r. 1986

thumb naves1s  thumb naves2s  thumb navess  thumb parcely 1986

Základní informace o obci

Základní informace o obci
Kraj Jihočeský
Okres Jindřichův Hradec
ZUJ: 561088
ID obce 13566
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 711 ha
Počet obyvatel: 256
Průměrný věk: 44.4
Telefon: předvolba 384
Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano
GPS: 49.0518942N, 14.9372550E

Úřední deska

Počet návštěv

1611865
Dnes
Celkem
279
1611865

Vaše IP: 3.237.205.144

Kontakt

Obecní úřad Příbraz
Příbraz 155
378 02 Stráž nad Nežárkou
Telefon: 384 389 911
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www: http://www.pribraz.cz
ID datové schránky: 5rnatx9

Úřední hodiny účetní
Pondělí 17.00 - 19.00 hod.
Pátek 17.00 - 19.00 hod.

Úřední hodiny starosta
Středa 17.00 - 18.00 hod.
Pátek 17.00 - 19.00 hod.

 

Kalendář akcí

loader

Provoz kompostárny

Provozní doba kompostárny od 14.10.2020

Středa: 16.00 - 18.00 hod.
Sobota: 16.00 - 18.00 hod.

 sportovni rybolov1 web3

500 let obce Příbraz

baner 500 215px

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

PO STOPÁCH JACKA FERNETA

fernet

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

detske hriste

ROZPIS SVOZŮ ODPADŮ 2020

ts trebon1