csende
Arrow
Arrow
NÁVES OBCE - typický pohled na centrum obce
Slider

Ohlédnutí za pětistými oslavami

Ohlédnutí za pětistými oslavami

15. září 2018 proběhly Oslavy 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz. Následující řádky stručně připomínají, jak oslavy probíhaly a co po nich zůstalo. 

Oslavy tohoto významného výročí inicioval a posléze koordinoval spolek SKV Příbraz ve spolupráci s obecním zastupitelstvem. Zástupcům spolku v čele s Pavlem Koudelkou, šéfem celé akce, patří velké poděkování. 

Oslavy se konaly v srdci obce, na návsi a přilehlém okolí. Přesný počet účastníků není možné zjistit, neprobíhala žádná registrace apod., ale odhadujeme zhruba 300 návštěvníků z řad místních obyvatel, jejich širších rodinných kruhů vč. pamětníků a dalších příznivců obce.

Fotografickou dokumentaci celé akce je možné si prohlédnout na těchto odkazech
Foto od Vladislava Sochny a Foto od Pavla Šmída.

Mezi další výstupy z oslav obce patří:

  • Znak a prapor obce

  • Druhé vydání knihy „Příbraz, vesnička odkud pocházím“ (podrobněji viz níže)

  • Výtah z historie obce, který chceme ještě propojit se sekcí Historie na webu obce a popř. jím pojednání doplnit.

  • Digitalizované fotografie z výstavy (pokud to umožnili majitelé fotografií) - zde

Program oslav 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz byl následující:

10:00                   slavnostní zahájení, na návsi (starosta obce)
10:10                   seznámení s programem oslav, na návsi (Koudelka)
10:15                   krátký průřez historií obce, na návsi (Tichavová)
10:25                   představení praporu a znaku obce, na návsi (vlajkonošové)
10:30                   vznik a návrh praporu a znaku, na návsi (Fojtík)
10:45                   požehnání praporu a znaku obce, na návsi (Valsová)
11:00                   zasazení památné lípy, před kostelem (starosta a ostatní občané)
11:10                   položení věnce k pomníku, před kostelem (starosta)
11:15                   slavnostní mše, kostel (Valsová)
12:00-13:00        polední přestávka
13:00                   vystoupení dechové kapely Božejáci, na návsi (Božejáci)
14:00                   povídání o básníkovi K. Šelepovi, přednesení jeho básní, na návsi (Fryš, Jágr)
14:15                   vystoupení dechové kapely Božejáci - pokračování
15:00                   trialové vystoupení Ridewheel teamu, na návsi (Jan Šmíd)
15:15                   vystoupení dechové kapely Božejáci - pokračování
16:30                   ukázka hasičské techniky, za hasičárnou (hasiči)
18:00-22:00        taneční zábava s kapelou Klaret, na návsi (Klaret)

Po celý den probíhal na návsi řemeslný jarmark (celkem šest stánků, u třech měly zejména děti možnost si vyzkoušet něco z řemeslné výroby), výstava fotografií mapující historii a život v obci až do současnosti a v prodeji byla kniha „Příbraz, vesnička odkud pocházím“. 

U místní hasičárny pak měli připravené občerstvení a ukázky ze své činnosti spolky dobrovolných hasičů a spolek myslivecký.

V centru slavností bylo po celý den také k dispozici občerstvení.
V odpoledních hodinách během vystoupení dechové kapely Božejáci byl pro děti připraven doprovodný program na hrázi návesního rybníka. Měly možnost vyzkoušet si např. drátkování, výrobu knoflíků z hlíny, nebo si mohly zahrát tradiční hru kuličky.

Vydání knihy „Příbraz, vesnička odkud pocházím.“

U příležitosti významného výročí obce jsme se rozhodli připravit druhé vydání knihy sepsané místním rodákem Františkem Jílkem, jejíž první vydání bylo již delší dobu rozebrané.
Díky získané dotaci jsme mohli knihu připravit v profesionální sazbě, opravit faktické chyby z prvního vydání (opravy z velké části připravit ještě sám autor za svého života) a kniha prošla také významnou jazykovou a editorskou úpravou. Titulní strana byla nově opatřena znakem obce, který vznikl u příležitosti výročí. Domníváme se, že díky těmto úpravám kniha získala úpravu, kterou si zaslouží, a je důstojnou připomínkou historie obce Příbraz.
Vydání by nebylo možné bez souhlasu dědiček autorských práv, kterým děkujeme za spolupráci i v knize samotné.
O knihu byl už na samotných oslavách velký zájem a dále je k dispozici na OÚ Příbraz.

Zhodnocení průběhu oslav
Při tvorbě koncepce celé akce jsme vycházeli jednak ze zkušeností okolních obcí s pořádáním podobných oslav, jednak z našich představ o tom, jaké oslavy chceme mít. Snažili jsme se, abychom nabídli program všem věkovým kategoriím a aby si své v průběhu celého dne našli lidé různého zaměření. Domníváme se, že se nám to podařilo, oslavy byly ze strany návštěvníků velmi dobře hodnoceny.

Z věcí, které by bylo možné při pořádání podobné akce udělat lépe, uvádíme:

  • Nalezení sponzorů oslav – umožnilo by uspořit prostředky z obecního rozpočtu

  • Mediální pokrytí akce – o oslavách jsme informovali pouze formou plakátů (v okolních obcích) a osobních pozvánek (obyvatelé Příbraze), mediální pokrytí akce nebylo nijak řešeno. Vydání tiskové zprávy před konáním akce by mohlo pomoci propagaci obce

  • Dětský program – umístění dětského programu mimo centrum dalších aktivit (na hrázi návesního rybníka) způsobilo, že nebyl příliš využíván.

Poděkování za důstojný průběh oslav patří zejména:

- Spolku SKV Příbraz za iniciaci a přípravu oslav, zejména pak Pavlu Koudelkovi jako šéfovi akce a přípravnému týmu ve složení Marcela Šmídová, Barbora Tichavová, Igor Macháček, Martin Jančura, Jiří Němec, Jiří Šetka
- Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu oslav
- Zastupitelstvu obce za finanční podporu oslav z rozpočtu obce
- Dědičkám autorských práv ke knize „Příbraz, vesnička odkud pocházím“ JUDr. Haně Kárové a Mgr. Aleně Krýlové za umožnění druhého vydání
- Jaromilu Ledeckému za obětavou pomoc s vazbou knihy v šibeničním termínu
- Mgr. Pavlu Fojtíkovi za návrh obecního znaku a praporu a pomoc s jejich uvedením v život
- Spolku dobrovolných hasičů a Mysliveckému spolku za přípravu doprovodného programu oslav
- Několika desítkám obyvatel, kteří se aktivně zapojili do příprav a realizace oslav
- a mnoha desítkám návštěvníků oslav samotných, bez kterých by se celá akce nemohla vydařit.

Děkujeme! 

500 let obce Příbraz - sobota 15. září 2018

Aktuálně:

Ohlédnutí za pětistými oslavami


Foto od Vladislava Sochny a Foto od Pavla Šmída.

 

 původní informace ....

V letošním roce uplyne 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz, přijměte pozvání na oslavy tohoto významného výročí.

sobota 15. září 2018 od 10.00 hodin

 Program oslav 500 let od první písemné zmínky o obci Příbraz:

10:00 – slavnostní zahájení ,na návsi (starosta obce)
10:10 – seznámení s programem oslav,na návsi (Koudelka)
10:15 – krátký průřez historií obce,na návsi (Tichavová)
10:25 – představení praporu a znaku obce,na návsi (vlajkonošové)
10:30 – vznik a návrh praporu a znaku,na návsi (Fojtík)
10:45 – požehnání praporu a znaku obce,na návsi (Valsová)
11:00 – zasazení památné lípy,před kostelem (starosta a ostatní občané)
11:10 – položení věnce k pomníku,před kostelem (starosta)
11:15 – slavnostní mše,kostel (Valsová)
12:00 – 13:00 polední přestávka
13:00 – vystoupení dechové kapely Božejáci,na návsi (Božejáci)
14:00 – povídání o básníkovi K.Šelepovi,přednesení jeho básně,na návsi (Fryš,Jágr)
14:15 - vystoupení dechové kapely Božejáci,na návsi (Božejáci)
15:00 – trialové vystoupení Ridewheel teamu,na návsi (Jan Šmíd)
15:15 - vystoupení dechové kapely Božejáci,na návsi (Božejáci)
16:30 – ukázka hasičské techniky,za hasičárnou (hasiči)
18:00 – 22:00 – taneční zábava hraje Klaret,na návsi (Klaret)

Po celý den bude na návsi probíhat řemesnický jarmark,dětský koutek,výstava fotografií, prodej drobných upomínkových předmětů,prodej knihy o obci, myslivecký a hasičský koutek.
Po celý den bude zajištěno občerstvení.

 Pozvěte své rodiny a přátele, kteří mají Příbraz rádi a chtějí s námi toto jubileum oslavit.

Těšíme se na vás.
OÚ Příbraz a SKV Příbraz z. s.


Památky

Příbraz je obec s poměrně vysokým podílem historicky a architektonicky hodnotných objektů na celkovém objemu stavebního fondu. Tato zřejmá skutečnost vedla k prohlášení obce za vesnickou památkovou zónu na základě podrobného stavebně historického průzkumu zpracovaného v roce 1985, která je archivována v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích.
Návrh památkové zóny byl zpracován podle metodických pokynů SÍPPOP z r. 1983, obsahuje textovou a grafickou část a fotografickou přílohu. Veškeré zjištěné skutečnosti se vztahují k datu 06/1986.

Obec leží v rovinaté a bažinaté krajině, v turisticky atraktivní oblasti a je středověkého založení, původně náves s návsí protáhlého tvaru, v průběhu 18. a 19. stol. částečně zastavěnou. Základní parcelace zahrnovala 14 velkých usedlostí. Zástavba obce je velmi různorodá co do stáří, typu i rozsahu jednotlivých usedlostí. Jde v celém rozsahu o zděné stavby, které v průběhu 19. století zcela nahradily původní dřevěné budovy. Nejvýraznějším solitérním typem je zde trojboká, přlp. trojstranná nebo paralelní usedlost se Štítovou orientací, která však zaniká v téměř chaotické, ale malebné drobné chalupnické zástavbě. Nynější památková hodnota obce spočívá proto spíše v množství dílčích malebných zákoutí a řadě drobných, po architektonické stránce ucelených partií vysoké estetické úrovně.

Hranice Vesnické památkové zóny je vyznačena v grafické příloze současně s památkovým vyhodnocením sídla.

Objekty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
usedlost čp. 12
usedlost čp. 19

Objekty navržené k ochraně:
viz. grafická část (mapa)

thumb vpz 2500

Husův sbor

Jedná se o kapli Církve československé husitské. Československá církev byla založená v r. 1920 a vykazuje 2 farní obce v Jindřichově Hradci a to Příbraz a Suchdol nad Lužnici.Výstavba objektu byla v roce 1925 a poslední úpravy v roce 1966.

Trochu z historie:
Pod hrází rybníka "Havlíků", stála až do roku 1911 dřevěná zvonice před domem č.25 (u Pivců). V ní byla umístěna socha sv. Jana, dar města Stráže z roku 1728. V roce 1897 nechala majitelka domu č.25 Pivcová v místě staré zvonice postavit malou kapličku a do ní umístit sochu sv. Jana. Stará zvonice byla později stržena a její model byl uschován v kabinetu školy.
V roce 1910 bylo usneseno postavit novou budovu kaple, která by nahradila původní zvonici. Probíhaly penežní sbírky (hr. Thum daroval dříví a materiál ze zbourané cihelny, hr. Černín daroval stav. materiál, pan F. Štícha č. 18 majitel cihelny věnoval "patentní" tašky. Stavbu řídil pan Cháb - polír a domkář z Příbraze. Na stavbě se pracovalo až do první světové války.Kaple měla být zasvěcena sv. Václavu.

V roce 1924-25 je kaple stále ještě rozestavěná a nedokončená. Nebyly peníze ani nálada a uvažovalo se o přestavbě na spolkovou místnost. Řešení se ovšem našlo, když začla vnikat československá církev, která přisla s návrhem, že kapli postaví. Po složitých jednáních byla kaple dostavěna v roce 1925. Otevření kaple proběhlo 8.11.1925.

Celková plocha činní 83.20 m2.
Míst k sezeni 120 a na stání 70.

Kotakt: Mgr. Jana Menšíková, farářka Církve československé husitské, Kostelní 188/I, Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 219 (středa)

thumb kaple1thumb kaple